რა არის „დასაქმების ფორუმი“?

დასაქმების პოტენციურ კანდიდატთა არჩევის ან სასურველი სამუშაო ადგილის მოძიების მიზნით, სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორის წარმომადგენელი დამსაქმებლებისა და რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების ორგანიზებული, მასიური შეხვედრა/გასაუბრება;

ვინ ატარებს?

ფორუმი ტარდება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 სექტემბრის დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმის“ მოთხოვნათა შესაბამისად. განმახორციელებელია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სოციალური მოსახურების სააგენტო.

სად ტარდება და ვინ მონაწილეობს?

ფორუმი ტარდება ქ.თბილისში 2017 წლის 8 დეკემბერს, 12:00სთ-15:00;
მის: ქ.თბილისი შოთა რუსთაველის გამზირი #29, სასტუმრო "ბილტმორი" (ფორუმში მონაწილეებისათვის შემოსვლაიქნება თაბუკაშვილის ქუჩიდან)
მონაწილეობას მიიღებენ: ქ.თბილისში მოქმედი 40-50-მდე ორგანიზაცია;
რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელი;

რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამუშაოს მაძიებელი?

  • რეგსიტრირებული უნდა იყოს შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში - worknet.gov.ge-ზე;
  • უნდა იყოს წინასწარ რეგსიტრირებული ფორუმის მონაწილედ www.ssa.gov.ge დასაქმების ფორუმზე;
  • ფორუმზე მისვლისას უნდა ფლობდეს სარეგისტრაციო ბარათსა და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს;
  • თან უნდა იქონიოს რეზიუმე(CV) ამობეჭდილი ვერსია, სასურველია რამოდენიმე ეგზემპლარი.
  • ფორუმის განმავლობაში უნდა დაიცვას მონაწილეობის ზოგადი წესები;

როდის მთავრდება რეგისტრაცია?

ფორუმზე დასწრების მსურველი სამუშაოს მაძიებლების რეგისტრაცია მთავრდება წინასწარ გათვალისწინებული რაოდენობის (1500) ადგილების შევსებისთანავე, ან არაუგვიანეს 2017 წლის 7 დეკემბრის 24:00 საათისა;

სად არის შესაძლებელი რეგისტრაცია?

რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ მისამართზე: www.ssa.gov.ge
ასევე: სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებში - სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00 საათამდე.

რა მიზანს ემსახურება ფორუმი?

ქვეყანაში უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებს, პროფესიული განათლების პროვაიდერებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის უშუალო კონტაქტის დამყარება დროის მცირე მონაკვეთში;